Regulamin wypożyczalni Ecar

Ogólne Warunki najmu

Niniejsze warunki najmu (zwane dalej Regulaminem) obowiązują od dni 1.01.2020 r. i zostały wydane przez  wypozyczalnie samochodów ecar w Białymstoku. zwanym w dalszej części WYNAJMUJĄCYM.

 

 

Postanowienia ogólne

1. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli, która:

ukończyła 22 lat

posiada ważne prawo jazdy minimum 3 lata

posiada ważny dowód osobisty, lub w przypadku obcokrajowca ważny paszport

2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

3. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do WYNAJMUJĄCEGO, powstałe w trakcie trwania wynajmu, z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność jest po stronie WYNAJMUJĄCEGO.

 

Wynajem i zwrot pojazdu

4. Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego użytku. Pojazd jest wyposażony w ogumienie sezonowe w dobrym stanie. Najemca wypożycza pojazd sprawny, z pełnym zbiornikiem paliwa i zobowiązany jest do jego zwrotu w takim samym stanie. Jeżeli przy zwrocie samochód nie jest zatankowany, Najemca ponosi opłatę za brakujące paliwo, oraz koszty dodatkowe związane z dotankowaniem pojazdu. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach otwarcia biura, chyba, że ustalono inaczej. Pojazd musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków. Najemca może zwrócić wynajęty pojazd tylko pracownikowi firmy WYNAJMUJĄCEGO.

5. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca Najemcy różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu do 12.00 do nstepnego dnia  i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 60 minut powoduje naliczenie następnej doby. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody WYNAJMUJĄCEGO.

6. W przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy, WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do natychmiastowego unieruchomienia lub odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt. WYNAJMUJĄCY nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku.

7. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez WYNAJMUJĄCEGO decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad normatywne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,

b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a w szczególności uszkodzeń objętych udziałem własnym polisy autocasco,

c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,

d. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy WYNAJMUJĄCY nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,

e. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,

f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody WYNAJMUJĄCEGO przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

8. Zwrot pojazdu po godzinach pracy biura, wiąże się z opłatą dodatkową w wysokości 50 zł, w przypadku zwrotu pojazdu w niedzielę lub święta opłata dodatkowa wynosi 50 zł. Godziny pracy biura: pn.-sob. 9.00-18.00.(Wigilia i Wielka Sobota do 13.00)

9. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn nie zawinionych przez WYNAJMUJĄCEGO.

10. Najemca ma prawo do rezygnacji z rezerwacji wynajmu w każdym czasie. W takim wypadku Wynajmujący nie zwraca Najemcy opłatę rezerwacyjną, jeśli została przez niego wpłacona. W razie rezygnacji na mniej niż 21 dni przed planowanym wynajmem, WYNAJMUJĄCY obciąży Najemcę kwotą opłaty rezerwacyjnej.

11. Wynajęty pojazd nie może być używany:

a. przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.

b. jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, bądź innych substancji odurzających i osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.

c. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.

d. poza granicami Polski bez każdorazowego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO. Nie zezwala się na wyjazd do następujących państw: Białorusi, Rosji, Rumunii, Serbii i Ukrainy.

e. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody WYNAJMUJĄCEGO

f. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.

g. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić WYNAJMUJĄCEGO na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.

h. do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO).

i. do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.

12. W samochodach WYNAJMUJĄCEGO obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU, w razie stwierdzenia nie respektowania tego zakazu WYNAJMUJĄCY zostawia sobie prawo potrącenia z kaucji opłaty za ozonowanie wnętrza samochodu. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu WYNAJMUJĄCY może nałożyć na Najemcę karę umowną. Tabela kar umownych stanowi załącznik do umowy Najmu.

13. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, wynikających z dokonania przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

14. W czasie użytkowania Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC/AC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu – umowa Najmu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu i nie używania paliw z BIO komponentami,

e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. - w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu,

f. Rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową lub z WYNAJMUJĄCYM.

g. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

15. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne poza krajami wymienionymi w ogólnych warunkach umowy, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez WYNAJMUJĄCEGO w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy.

 

Odpowiedzialność Najemcy

16. Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w trakcie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca akceptuje, że WYNAJMUJĄCY udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

17. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zostanie on obciążony kosztami naprawy, jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wypożyczenia za każdą dobę.

18. W przypadku zdarzenia związanego z ubezpieczeniem AC, w czasie trwania umowy najmu, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność do wysokości 5000zł. Udział własny najemcy w szkodzie może być obniżony do 500zł pod warunkiem wykupienia dodatkowego pakietu bezpieczeństwa.(opcja dostępna od 4 doby wynajmu)

19. Najemca odpowiada materialnie wobec wypożyczalni za braki paliwa, części i wyposażenie samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.

20. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.

21. W razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie wypożyczalnię. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku lub kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów, napojami itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.

22. WYNAJMUJĄCY nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe przez Najemcę.

23. WYNAJMUJĄCY zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą

 

 

Tabela opłat i kar umownych

Zdarzenie         (opłaty brutto)

Brak lub uszkodzenie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej    500 zł

Brak lub uszkodzenie tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie   500 zł

Brak lub uszkodzenie kluczyka pojazdu   1500 zł

Brak lub uszkodzenie kołpaka    250 zł

Brak lub uszkodzenie koła/opony           500 zł

Brak lub uszkodzenie części wyposażenia samochodu Opłata wg cennika producenta         +20%

Palenie tytoniu (koszt ozonowania wnętrza)         500 zł

Koszt prania tapicerki    450 zł

Koszt myjni       300 zł wraz z odkurzaniem 

Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granicę RP (bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego) 500 zł jednorazowo + 100 zł/dobę

Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem (niezgłoszonej Wynajmującemu)    500 zł

Spowodowanie szkody na pojeździe z winy Najemcy ( z ubezpieczenia OC Wynajmującego)   do kwoty 5000zł

Opłaty administracyjne związane z wyceną szkód powstałych z winy Najemcy

 

350 zł

Opłata za odbiór samochodu z parkingu policyjnego

 

500 zł + opłaty parkingowe